Vuoden 2018 tilinpäätös

Kotkan Energia ylsi historiansa parhaaseen tulokseen

Kotkan Energia – konsernin vuosi 2018 onnistui erinomaisesti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Konsernin liikevaihto oli noin 54,3 milj. euroa ja tilikauden tulos noin 4,7 milj. euroa. Konsernin tilikauden tulos parantui edellisvuodesta lähes 0,6 milj. euroa. Konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi 100 %:sti omistetut tytäryhtiöt Karhu Voima Verkko Oy ja Karhu Voima Palvelu Oy. Vahvaa tulosta tullaan käyttämään suunnitelman mukaisesti konsernin kokonaisvelan pienentämiseen tavoitetasolle.

Emoyhtiö Kotkan Energia Oy:n kannattavuus säilyi erittäin hyvänä, ja myös emoyhtiö teki historiansa parhaimman tuloksen. Emoyhtiön liikevaihto oli noin 43,9 milj. euroa ja tilikauden tulos noin 5,3 milj. euroa. Tilikauden tulos kasvoi noin 0,7 milj. euroa edellisestä vuodesta. Vuoden 2018 alku oli edellistä vuotta kylmempi, mikä kasvatti alkuvuonna sähkön ja kaukolämmön myyntiä. Loppuvuonna sää oli lämpimämpi. Sähkön markkinahinta oli edellistä vuotta huomattavasti korkeampi. Konsernissa käynnissä oleva hankintojen tehostaminen ja kehittäminen pitivät kustannusten kasvun maltillisina, vaikka liikevaihto kasvoi.

Kuvassa 1 on esitetty emoyhtiön liikevaihdon kehitys ja jakauma vuosina 2013 – 2018. Investointeja konserni teki vuonna 2018 yhteensä noin 11,3 milj. €, joista merkittävimmät olivat Hovinsaaren uuden vesilaitoksen rakentaminen ja kaukolämmön jakeluverkon saneeraus. Hyötyvoimalaitoksella on myös käynnistetty savukaasupesurin rakentaminen.

Kuva 1. Kotkan Energia Oy:n liikevaihto vuosina 2013 – 2018 (milj. €). 

Kotkan Energia uudisti strategiansa vuoden 2018 aikana. Strategiatyössä oli mukana laajasti eri sidosryhmiä kuten henkilöstö, asiakkaiden edustajat ja omistaja. Uuden strategiansa kautta Kotkan Energia varautuu käynnissä olevaan energiamurrokseen ja panostaa tulevaisuuden menestyksen rakentamiseen.

Uuden strategian painopistealueet ovat:

  • CO2-päästöjen vähentäminen
  • Panostaminen palvelujen ja ratkaisujen kehittämiseen asiakkaille
  • Tiivis yhteistyö paikallisen teollisuuden kanssa

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen sekä panostukset uusiin palveluihin vaativat Kotkan Energialta seuraavan 10 vuoden aikana merkittäviä investointeja. Yhtiö selvittää parhaillaan turpeesta luopumisen kustannuksia ja mahdollista aikataulua. Uusien palvelujen rakentaminen on käynnistetty useiden pilottihankkeiden kautta. Näissä pilottihankkeissa kehittämistä tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa, ja mikäli hankkeiden tulokset ovat hyvät, niin pilottipalvelut tuotteistetaan uusiksi palveluiksi. Merkittävät panostukset tuote- ja palvelukehitykseen sekä uusien tuotteiden tuotteistamiseen tulevat myös vaatimaan jatkossa pääomia.

Osaava henkilöstö, oman toiminnan jatkuva kehittäminen, hyvät kasvumahdollisuudet ja laaja yhteistyö paikallisen teollisuuden kanssa tarjoavat konsernille hyvät menestymisedellytykset myös tulevaisuudessa.

 

LISÄTIEDOT                   Toimitusjohtaja Timo Aaltonen p. 050 4543 475

Kotkan Energia-konsernin tunnusluvut vuosilta 2016 - 2018 on esitetty alla olevassa taulukossa.