Vuoden 2016 tilinpäätös

Kotkan Energia Oy:llä oli menestyksellinen toimintavuosi

Vuosi 2016 oli monella tavoin merkityksellinen vuosi Kotkan Energialle. Alkuvuonna tapahtuneiden yrityskauppojen myötä yhtiöstä muodostui energiakonserni, kun toimintansa aloittivat teollisuusverkkopalveluja myyvät tytäryhtiöt Karhu Voima Verkko Oy ja Karhu Voima Palvelu Oy. Vajaan vuoden toiminnan tuloksena ne synnyttivät 7,7 milj. euron liikevaihdon ja positiivisen tuloksen.

 

Energiamarkkinoiden murroksen jatkuessa yhtiöt etsivät keinoja tehostaa toimintojaan. Yhtenä tehostamiskeinona on samankaltaisten palveluiden tuottaminen yhdessä muiden energiayhtiöiden kanssa. Kotkan Energia Oy ja Haminan Energia Oy perustivat yhteisen palveluyhtiön 17.6.2016, joka keskittyy asiakaspalveluprosesseihin ja energiapalveluiden myyntiin. Yhtiö omistetaan tasaosuuksin ja sen toimintaa pyritään laajentamaan muihinkin infra-luonteisiin palveluihin.

Tytäryhtiöiden isoin investointi oli 110 kV:n teollisuussähköverkon hankinta Mussalon Voima Oy:ltä, jolla varmistetaan isojen toimijoiden sijoittuminen Mussalon sataman yhteyteen. Emoyhtiön kannattavuus säilyi edelleen hyvänä ja yhtiö sivusi parasta tulostaan. Liikevaihtoa kertyi 43,4 M€, missä on kasvua edellisestä vuodesta 2,4 M€. Tulosta kertyi verojen jälkeen 4,2 M€. Yhtiö esittää yhtiökokoukselle 2,4 M€:n osingonmaksua, mikä perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään valtuustokauden osingonmaksutavoitteeseen. 

Kuvassa 1. on esitetty emoyhtiön liikevaihdon kehitys ja jakauma 2011 – 2016. Investointeja konserni teki kertomusvuonna yhteensä 16 M€, joista merkittävimmät olivat Karhu Voima Oy:n liiketoimintojen osto Loiste Oy:ltä sekä Hovinsaaren turbiinin automaation uusinta ja voimajohtokauppa Mussalon Voima Oy:ltä.

Kuva 1. Kotkan Energia Oy:n liikevaihto vuosina 2011 – 2016 (M€)

Yhtiön myynnissä kaukolämmön kilpailukykyä sekä palvelutarjontaa uudistettiin merkittävästi vuoden 2016 aikana. Uudet kaukoluettavat mittarit ovat mahdollistaneet tarkan ja ajantasaisen kulutusseurannan, jolloin pystyttiin siirtymään pois laskennallisista tilavuusvesivirroista kohti asiakasryhmittäisiä laskutustehoja. Tällöin tulee huomioiduksi sekä asiakkaan käyttötavoissa että kiinteistön rakenteessa tapahtuneet muutokset. Osana kilpailukyvyn parantamista toteutettiin kaikille asiakkaille kohdistettu kaukolämmön energiamaksun 2 %:n alennus sekä perusmaksun 4 %:n alennus rivi- ja kerrostaloille. Lisäksi pientaloille julkaistiin omat vapaavalintaiset kaukolämpötuotteet, jotka mahdollistavat asiakkaan omat energiaratkaisut kaukolämmöntoimituksen lisänä.

Kotkan talousalueella on meneillään merkittäviä teollisen toiminnan kehityshankkeita, jotka tarjoavat hyvän kasvumahdollisuuden myös paikalliselle energiayhtiölle. Positiivinen markkinanäkemys yhdessä konsernissa meneillään olevien tehostamis-toimenpiteiden kanssa tarjoaa hyvät menestymisedellytykset myös tulevaisuudessa.

 

LISÄTIEDOT:  Toimitusjohtaja Vesa Pirtilä p. 044 7099 200

Kotkan Energia-konsernin tunnusluvut v. 2016 ovat esitettynä alla olevassa taulukossa.