Vuoden 2014 tilinpäätös

Kulunut vuosi oli Kotkan Energialle menestyksekäs sekä toiminnallisesti että taloudellisesti

Kotkan Energia pystyi edelleen parantamaan tulostaan edellisvuodesta, huolimatta haastavasta liiketoimintaympäristöstä. Sähkön alhaisena pysynyt markkinahinta heikensi sähköntuotannon kannattavuutta ja pienensi yhteistuotantolaitosten tuotantomääriä. Kokonaisuutena sähköntuotanto kuitenkin kasvoi maaliskuussa käyttöönotettujen kahden uuden tuulivoimalan myötä 126 GWh:iin. Tuulivoimalat tuottivat vajaan vuoden aikana yhteensä 12,1 GWh. 

Kaukolämmön myyntimäärä säilyi kutakuinkin edellisvuoden tasolla yltäen 375 GWh:iin. Sen sijaan teollisuushöyrynmyynti väheni vuositasolla 9,5 GWh haastavasta markkinatilanteesta ja tehtaiden energiankäytön tehostamisesta johtuen. Jätteiden hyödyntäminen energiaksi sen sijaan kasvoi hieman edellisvuodesta ollen 102 800 t lyhentyneistä seisokeista johtuen. 

Kuva 1. Energiatuotteiden myyntivolyymien ja polttoaineiden kokonaiskäytön kehitys vuosina 2009 - 2014 (GWh).

Polttoaineiden kokonaiskäyttö oli 840 GWh. Polttoaineiden kokonaiskäytön trendinomainen lasku johtui laitosten hyötysuhteiden paranemisesta ja tehdyistä energiansäästötoimenpiteistä sekä pienentyneestä lauhdeajosta. Uusiutuvien energiamuotojen osuus koko omasta tuotannosta oli 54,3 %. 
Kaukolämmön kilpailukyky muihin lämmitysmuotoihin verrattuna säilyi edelleen hyvänä. Kaukolämmön hintataso omakoti- ja kerrostaloissa pysyi valtakunnallisella keskitasolla.
Loppuvuodesta alkanut öljyn voimakas halpeneminen tulee heijastumaan viiveellä myös biopolttoaineisiin, jolloin myös kaukolämmön hinnanalennus tulee mahdolliseksi. Yhtiön myymät muut energiatuotteet, jotka ovat sidottu kustannusindekseihin, tulevat halpenemaan v. 2015 aikana.

Yhtiön liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 3,5 % ja oli tilikaudelta 44,7 milj. euroa. Liikevaihto jakautui seuraavasti:

- sähkön tukkumyynti 5,9 milj. euroa
- kaukolämmön ja teollisuushöyryn myynti 31,9 milj. euroa
- muu myynti 6,9 milj. euroa.

Yhtiö saavutti tilikaudella kaikkien aikojen parhaan tuloksensa. Voitto verojen jälkeen oli 4,3 M€, mistä omistajalle maksetaan budjetoidun mukainen 3,7 M€:n osinko. Tuloksen parantumisen taustalla on edistyminen voimalaitosten käytössä ja huollossa sekä maaliskuussa käyttöönotettujen kahden uuden tuulivoimalan hyvät tuotantomäärät.
Merkittävänä tekijänä kannattavuuden paranemisessa on onnistuminen asiakassuhteiden hoidossa. Yhtiölle myönnettiin Reilu Kaukolämpö – palkinto tunnustuksena asiakaslähtöisestä toiminnasta. Hyvän lähtökohdan toiminnan edelleen kehittämiselle tarjoaa tehdyt tyytyväisyystutkimukset; sekä asiakastyytyväisyys että yhtiön oman henkilöstön tyytyväisyys ovat erittäin korkealla tasolla.

Yhtiön investointitoiminta jatkui edelleen ripeänä. Käyttöomaisuusinvestointeja tehtiin omaan taseeseen yhteensä 9,0 milj. euroa. Suurimpia investointeja olivat uudet tuulivoimalat, uusi maakaasukattila Hovinsaaren voimalalle sekä toimitilojen valmistuminen. Lähiaikojen suurimpia investointeja ovat Hyötyvoimalan kattilan revisio, Mussalon tuulipuiston laajennus sekä uusien liiketoiminta-alueiden vaatimat investoinnit.

Taulukko 1. Taloudellisia tunnuslukuja vuosilta 2010 - 2014.